Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
bel ons: 06 16088517

Wet Poortwachter

Home / Wet Poortwachter

Wet Poortwachter

N.A.H. Reïntegratie werkt binnen de kaders van de Wet poortwachter. Onze trajecten voldoen dan ook aan de kaders die deze wet stelt.

De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden.

 

Verantwoordelijkheid

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en reintegratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken.

Poortwachter

Een casemanager (iemand van het eigen bedrijf of een arbodienst) dient bij ziekte een strak tijdpad te bewaken. Vanaf het eerste moment van verzuim dient er actie ondernomen te worden. Wanneer duidelijk is dat het verzuim langer duurt dan 6 weken dan dient er door een bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld te worden. In deze probleemanalyse staat een beschrijving van de aard van de beperkingen, de mogelijkheden, de doelstelling (terugkeer in eigen functie, dan wel in aangepast werk of een andere functie) en een werkhervattingsprognose. Zowel werkgever als werknemer dienen het re-integratiedossier bij te houden. Alle gegevens en resultaten worden hierin bijgehouden.

Verzuim einde tweede jaar

Aan het einde van het tweede jaar van verzuim dient de werknemer een WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag in te leveren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer een werkgever naar mening van het UWV te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden, kan deze als sanctie opgelegd krijgen dat hij maximaal een jaar lang het loon van de werknemer door moet betalen. Wanneer een werknemer onvoldoende heeft meegewerkt kan deze als sanctie opgelegd krijgen de stopzetting van de loondoorbetaling, ontzegging toegang tot de WIA of ontslag. Wanneer zowel werkgever als werknemer naar de mening van de UWV te weinig inspanningen hebben gepleegd om tot werkhervatting te komen kan het UWV de WIA-aanvraag afwijzen.

Geen verzuim einde tweede jaar

Wanneer de re-integratie na een jaar al vergevorderd is kunnen werknemer en werkgever de WIA-keuring uitstellen. De werknemer krijgt dan langer loon doorbetaald en komt niet in de WIA.

 

Schema Wet verbetering poortwachter

Wanneer Actie Door wie
1ste ziektedag melding aanarbodienst / bedrijfsarts werkgever
voor 6de week probleemanalyse + advies werkhervatting + herstel arbodienst / bedrijfsarts
elke 6 weken overleg werkgever +werknemer +arbodienst / bedrijfsarts
voor 8ste  week Plan van aanpak: doelen +activiteiten werkgever + werknemer
vanaf 42ste week melding aan UWV werkgever
1 jaar eerstejaarsevaluatie werkgever + werknemer
Continu uitvoeren Plan van aanpak en bijhouden re-integratiedossier, eventueel bijstellen Plan van aanpak.Logboek bijhouden werkgever, werknemer, arbodienst / bedrijfsarts
werknemer
Vanaf 87ste tot 91ste  week (vlak voor 2de jaar) WIA-uitkering aanvragen bij UWV + re-integratieverslag samenstellen.Daarna beoordeling re-integratieverslag door UWV werknemer + werkgever
2 jaar WIA-uitkering: aanvang arbeidsongeschiktheid / ontslag UWV