Boekenlijst

Boekenlijst

AXON leertrajecten heeft een publicatielijst samengesteld met een groot aantal relevante publicaties met betrekking tot niet aangeboren hersenletsel. Op deze website vindt u een overzicht van deze  publicaties. Deze publicaties zijn te verkrijgen via www. axonleertrajecten.nl

 

Hersenletsel & arbeid

Een werknemer met hersenletsel. Handreikingen voor werkgevers en collega’s.

De flyer ‘Een werknemer met hersenletsel’ bevat praktische handreikingen voor werkgevers en collega?s van iemand met hersenletsel. Op de voorkant staan aandachtspunten voor inrichting van de arbeidssituatie en op de achterkant staan adviezen voor de omgang met iemand met hersenletsel.
De flyer is zeer bruikbaar voor professionals die werkgevers willen infomeren over de gevolgen van hersenletsel voor de arbeidssituatie en daarvoor de flyer willen achterlaten. De flyer is uitgevoerd als gelamineerde kaart.

 

 

Informatie voor arbeidsbegeleiders
Dit boek bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook strategieën voor begeleiding naar arbeid. Bij de begeleiding van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel naar arbeid en op de werkplek is deskundigheid van de arbeidsbegeleider absoluut noodzakelijk. De informatie in dit boek is afgestemd op de begeleidende taken van trajectbegeleiders, jobcoaches, reïntegratiedeskundigen en arbeidsconsulenten.

 

 

Informatie voor de bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen ook een speciale groep bij de arbeidsreïntegratie. Voor arbeidsbegeleiders (onder andere trajectbegeleiders, jobcoaches, reïntegratiedeskundigen, arbeidsconsulenten) is daarom een apart deel in deze reeks opgenomen. Dit boek bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor beoordeling van de arbeidsmogelijkheden.

Goede diagnostiek en inzicht in alle mogelijke gevolgen van hersenaandoeningen zijn van groot belang om de cliënt met hersenletsel te begeleiden naar werk. Daarbij is de deskundigheid van de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige een absolute noodzaak. De informatie in dit boek is afgestemd op de genoemde beroepsgroepen. Het boekje beoogt een handreiking te bieden voor de dagelijkse praktijk.

 

Hersenletsel & begeleiding

b8624be2ed

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel
Gedragsveranderingen kan geanalyseerd worden aan de hand van de gedragscirkel. Mensen met hersenletsel zelf, maar ook mensen in hun directe omgeving lopen tegen zaken aan waar ze zonder hulp niet uitkomen. Vaak gaat het om veranderd gedrag dat als problematisch ervaren wordt.

Ook als hulpverlener loop je tegen probleemgedrag aan. Uit eigen ervaring ken je vast cliënten die regelmatig inadequaat gedrag laten zien: gedrag dat je als lastig of onaangepast ervaart. Soms is het niet duidelijk wat de cliënt met dit gedrag bedoelt en hoe je op dat gedrag met reageren. Om het gedrag van een cliënt te kunnen interpreteren en te bepalen hoe je hiermee kunt omgaan, is het van belang op een systematische wijze te werk te gaan. In dit katern leer je hoe je dit kunt doen.  Als kapstok voor deze interventies wordt de gedragscirkel gebruikt.

 

 

3f000e5df8Informatie voor begeleiders en verzorgers

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen een speciale groep in de zorg. Behalve stoornissen op fysiek gebied, vooral van neurologische en orthopedische aard, bestaat er een groot aantal stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.

Niet-aangeboren hersenletsel; Informatie voor begeleiders en verzorgers bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Begeleiders en verzorgers hebben een cruciale rol bij de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naaste omgeving. Daarbij is hun deskundigheid een absolute noodzaak. De informatie in dit boek is afgestemd op de beroepsgroep begeleiders en verzorgers en hun werkveld.

 

637f7e9b27Informatie voor maatschappelijk werkers

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen een speciale groep in de zorg. Behalve stoornissen op fysiek gebied, vooral van neurologische en orthopedische aard, bestaat er een groot aantal stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.

Niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor maatschappelijk werkersbevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Maatschappelijk werkenden hebben een cruciale rol bij de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naaste omgeving. Daarbij is de deskundigheid een absolute noodzaak.

De informatie in het boekje is afgestemd op de beroepsgroep maatschappelijk werkenden en hun werkveld. Het boekje beoogt een handreiking te bieden voor de dagelijkse praktijk.

 

 

becca14515Hersenletsel: achtergronden en aanpak

Dit boek is de vernieuwde uitgave van Ze zeggen dat ik zo veranderd ben, een veelbesproken Teleac-serie uit 1998. Het boek gaat over de achtergrond van hersenletsel en de aanpak ervan.

Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving. Meestal is het letsel onzichtbaar voor de buitenwereld, waardoor er veel onbegrip is. Onbekendheid met de gevolgen van hersenletsel en hoe je daarmee kunt omgaan, zijn daar debet aan. Iedereen die met hersenletsel te maken heeft, als getroffene, familielid of partner of als professional, heeft behoefte aan informatie. Wat is hersenletsel? Wat is er precies gebeurd in de hersenen? Kan er nog herstel plaatsvinden? Wat zijn de gevolgen voor de dagelijkse activiteiten, de sociale contacten, het werk? Deze vragen over de achtergronden van hersenletsel komen aan de orde in het eerste deel van Hersenletsel: achtergronden en aanpak.

Het tweede deel gaat over de aanpak. Hier komen vragen aan de orde als: hoe ga je om met het veranderde gedrag van iemand met hersenletsel? Wat zijn de gevolgen van hersenletsel voor de directe omgeving? Hoe verloopt het verwerkingsproces en hoe kun je weer greep krijgen op je leven?

Hersenletsel: achtergronden en aanpak biedt degelijke achtergrondinformatie voor een breed publiek: voor getroffenen en hun naasten, (kader)leden van patiëntenverenigingen en vrijwilligers. Door het gebruik van verdiepingskaders is het boek ook geschikt voor professionele hulpverleners in sectoren van zorg, wonen en arbeid, docenten en begeleiders bij het (speciaal) onderwijs, docenten en studenten van mbo- en hbo opleidingen gezondheidszorg en welzijn en deelnemers aan leertrajecten op het gebied van hersenletsel.

 

 

47b1beb954Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijven aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kun je begeleiden zonder de regie over te nemen? Het begeleidingsmodel Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsectoren, maar ook door mantelzorgers thuis.

In dit boek zijn de ervaringen van zes jaar werken met Hooi op je vork verwerkt tot waardevolle tips en adviezen.

Deel 1 geeft een handleiding om de gevolgen van het hersenletsel te begrijpen in relatie tot het leven van de persoon vroeger en nu, en om het leven vorm te geven volgens de wensen van de persoon zelf.

Deel 2 bespreekt dilemma’s in de omgang en geeft tips voor een effectieve communicatie met iemand met niet-aangeboren hersenletsel.

Deel 3 geeft praktische adviezen over de toepassing en implementatie van het model.

 

 

17a7bef09aHeb ik een probleem dan?
Het boek ‘Heb ik een probleem dan?’, geschreven door Arno Prinsen, werpt een nieuw licht op de problematiek rondom niet-aangeboren hersenletsel. Theorie uit de managementliteratuur wordt in het boek vertaald naar een gerichte, stapsgewijze benadering van cliënten met hersenletsel. In het boek komen de volgende begrippen aan de orde: Voorbijganger, Zoeker en Klant. Deze begrippen geven de mate aan waarin er bij een cliënt sprake is van ziektebesef: De Voorbijganger heeft een beperkt ziektebesef. Hij erkent niet dat hij een probleem heeft. De zoeker twijfelt en kamt met onzekerheid, de Klant erkent en wil oplossingen.

 

 

f91cc62e9eCommunicatie bij hersenletsel
Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel.

Hersenletsel & romans

Rinkeldekink’
Rinkeldekink’ van Martine Bijl gaat over de hersenbloeding die zij kreeg in september 2015. Na haar langdurige herstel in een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis. Haar taalvermogen bleef onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas en de ergotherapie, over angsten en wanen schrijft ze eerlijk, met wrange humor, zonder opsmuk en daardoor indrukwekkend.

 

 

NAHgenoeg niets te zien
Een kijkje in het hoofd van iemand met NAH. Frank Willem  Hogervorst schrijft over zijn eerste 2½ jaar met Niet Aangeboren Hersenletsel (na een motorongeluk). Hoewel de wereld er weinig van merkt, staat zijn leven na het ongeval op de kop en hij kan daar maar moeilijk mee omgaan. Van een energievolle veertiger die vol in het leven staat, verandert Frank Willem voor zijn gevoel in een klunzige, vergeetachtige, opvliegende man van tachtig. Langzaamaan leert hij wat er nodig is om zijn weg te gaan vinden. Het is een boek dat uitstekend inzicht geeft in de gevolgen van NAH en wat er die eerste jaren bij komt kijken om het leven weer vorm te gaan geven.

 

 

Ontworteld door hersenletsel 
Voor een relatief eenvoudige behandeling van haar stofwisselingsziekte porfyrie legde Lisa vol vertrouwen haar lot in handen van een arts. Maar het meest onwaarschijnlijke scenario dat haar die dag had kunnen overkomen, overkwam haar. Door medische fouten ontstaat blijvend hersenletsel. Ze vecht voor wat ze waard is, maar kan niet voorkomen dat ze bijna alles verliest wat ooit zo vanzelfsprekend leek. Wat volgt is een intensief revalidatietraject, een juridisch gevecht tegen het ziekenhuis en het meest zware: de emotionele zoektocht naar haar nieuwe ik. Ze heeft maar één optie: dealen met haar veranderde situatie. Lisa verliest veel, maar komt erachter dat ze eigenlijk heel weinig nodig heeft om zich écht gelukkig te voelen. Ontworteld door hersenletsel is haar waargebeurde en aangrijpende verhaal.