Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

NAH-reïntegratie werkt binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter. Onze trajecten voldoen dan ook aan de kaders die deze wet stelt.

De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden.

 

Verantwoordelijkheid

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en reintegratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken.

Kantel uw scherm om onderstaande tabel goed te lezen

WanneerActieDoor wie
1ste ziektedagMelding aan arbodienst / bedrijfsartsWerkgever
Voor 6de weekProbleemanalyse + advies werkhervatting + herstelArbodienst / bedrijfsarts
Elke 6 wekenOverlegWerkgever +werknemer +arbodienst / bedrijfsarts
Voor 8ste  weekPlan van aanpak: doelen +activiteitenWerkgever + werknemer
Vanaf 42ste weekMelding aan UWVWerkgever
1 jaarEerstejaarsevaluatieWerkgever + werknemer
ContinuUitvoeren plan van aanpak. Bijhouden re-integratiedossier, eventueel bijstellen plan van aanpak. Logboek bijhoudenWerkgever, werknemer, arbodienst / bedrijfsarts werknemer
Vanaf 87ste tot 91ste  week (vlak voor 2de jaar)WIA-uitkering aanvragen bij UWV + re-integratieverslag samenstellen. Daarna beoordeling re-integratieverslag door UWVWerknemer + werkgever
2 jaarWIA-uitkering: aanvang arbeidsongeschiktheid / ontslagUWV

Poortwachter

Een casemanager dient bij ziekte een strak tijdpad te bewaken. Vanaf het eerste moment van verzuim moet er actie ondernomen worden. Wanneer duidelijk is dat het verzuim langer duurt dan zes weken dan wordt er door een bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld. In deze probleemanalyse staat een beschrijving van de aard van de beperkingen, de mogelijkheden, de doelstelling en een werkhervattingsprognose. Zowel werkgever als werknemer dienen het re-integratiedossier bij te houden. Alle gegevens en resultaten worden hierin bijgehouden.

Verzuim einde tweede jaar

Aan het einde van het tweede jaar van verzuim dient de werknemer een WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag in te leveren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer een werkgever naar mening van het UWV te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden, kan deze als sanctie opgelegd krijgen dat hij maximaal een jaar lang het loon van de werknemer door moet betalen. Wanneer een werknemer onvoldoende heeft meegewerkt kan deze als sanctie opgelegd krijgen de stopzetting van de loondoorbetaling, ontzegging toegang tot de WIA of ontslag. Wanneer zowel werkgever als werknemer naar de mening van de UWV te weinig inspanningen hebben gepleegd om tot werkhervatting te komen kan het UWV de WIA-aanvraag afwijzen.

Geen verzuim einde tweede jaar

Wanneer de re-integratie na een jaar al vergevorderd is kunnen werknemer en werkgever de WIA-keuring uitstellen. De werknemer krijgt dan langer loon doorbetaald en komt niet in de WIA.